Opdracht

Teamopdracht

De teams kregen dezelfde opdracht. Daardoor wordt het vergelijken van de score op de BIMCriteria beter mogelijk. Elk team bepaalde zelf wat ze als resultaten zouden behalen op de verschillende BIMCriteria. Het Panel beoordeelde dagelijks de prestaties.

Thema
In het afgelopen jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor BIM en bestaande bouw. Wat zijn de consequenties van BIM voor de bestaande voorraad gebouwen? Wat kunnen aanbieders met BIM voor deze gebouwen? Wat kunnen beheerders er mee en wat zal de betekenis voor de eigenaar zijn? Is het daarbij relevant of het je enige/eigen huis is of dat je als corporatie misschien wel 40.000 woningen in eigendom en onderhoud hebt? Waar liggen de mogelijkheden en waar liggen de knelpunten?

Deze vragen komen in volle hevigheid aan de orde in de BIMCaseweek 2014. De uitdaging voor de teams ligt er in een BIM omgeving te creëren, waarin zo veel mogelijk aspecten van bestaande bouw worden afgedekt. Planmatig onderhoud en kleinschalige incidentele reparaties moeten aan de orden komen, maar ook grootschalige renovatie van bijvoorbeeld 4 tot 6 labelsprongen of functiewijziging. Daarnaast dienen Facility Management zaken op basis van het BIM te worden afgedekt.

Gebouw en omgeving
Basis is het beschikbaar te stellen gebouwmodel met omgeving en de daarin opgenomen gegevens. Dat is als het ware de klei waarmee moet worden gewerkt. Deze basisinformatie moet zo veel mogelijk worden aangevuld en zo rijk mogelijk gepresenteerd in een totaal werkend systeem. Zoals bekend gaat het in de BIMCaseweek niet specifiek om het gebouw en de resultaten die met dit gebouw en haar omgeving worden bereikt, maar om het grootste BIM-gehalte. Het gaat dus niet om de kwaliteit en het waarheidsgehalte van de geboden informatie en oplossingen. In de BIMCaseweek gaat het om het BIM met de meeste mogelijkheden conform de BIMCriteria.

Doel
Doel voor de teams is te komen tot een werkbaar geheel, een bigBIM, van samenwerkende software en databases, dat door alle partijen in het gehele proces kan worden gebruikt en waarin alle benodigde informatie van het gebouw en haar omgeving correct en eenduidig aanwezig is. Een plaatje ter illustratie wat dient te worden gemaakt:

In dit plaatje wordt uitgegaan van IFC. Dat is echter geen voorwaarde. Als een team een andere oplossing gebruikt, mag dat zeker ook.

Case
De te onderzoeken Case is dus dat alle activiteiten ten behoeve van het verstrekte gebouw en haar omgeving zullen worden ondersteund met behulp van BIM, dat alle informatie real time en eenvoudig correct uit het bigBIM is te halen en te gebruiken en er weer in opgeslagen kan worden, dat transparant is dat alle partijen er gebruik van kunnen maken, ieder met haar eigen software. Alle gegevens voor het beheer en gebruik moeten in het BIM worden opgenomen. Voor alle werkzaamheden aan het gebouw zal het BIM als bron voor de gegevens worden gebruikt door alle betrokken partijen. Co-makers zullen samen met de eigenaar verantwoordelijk zijn voor het gezamenlijk onderhouden van de gegevens in het BIM, zodat voor iedereen de meest efficiënte situatie wordt behaald.

De te generen oplossing door de teams voorziet in een aanpak die moet leiden tot een nieuwe geaccepteerde en geïmplementeerde werkwijze, waarbij “big BIM” wordt bereikt. Om dit doel te bereiken zullen ook processen worden ontwikkeld door de teams.

We verwachten van de teams dat ze aan alle aspecten van bestaande bouw met omgeving zo veel mogelijk aandacht schenken. Te denken valt daarbij aan alle vormen van onderhoud, alle vormen van renovatie, alle vormen van facility management. Extra punten worden verdiend voor aspecten die niet direct voor de hand liggen.

Hoge druk
In de BIMCaseweek is sprake van een korte doorlooptijd. Ook is sprake van een grote complexiteit voor de oplossing. Het is dan ook expliciet de opgave om niet alleen de kennis in het eigen team te mobiliseren, maar ook dat in de andere teams, en zo mogelijk zelfs buiten de BIMCaseweek. Creativiteit hierbij wordt ten zeerste gewaardeerd. Zo ontstaat praktische kruisbestuiving van kennis.

Organisatie
Onderdeel van de opgave is ook om een organisatievorm te presenteren waarin het bigBIM kan worden onderhouden en gebruikt. Een plaatje om dit te illustreren.
2
Ook hierbij weer de opmerking dat de teams uitgedaagd worden om iets nieuws te bedenken en niet klakkeloos bovenstaand plaatje over te nemen. Het plaatje is slechts een indicatie.

Taken
Een aantal taken die met het big BIM in ieder geval moeten worden ondersteund:

 • leveren van alle vastgoedinformatie benodigd binnen de afdelingen van de eigenaar
 • vastgoedverbetering
 • hoeveelheden voor planmatig onderhoud
 • juiste informatie over materialen en artikelen, ook na vervanging
 • leveren van informatie aan de co-makers en toeleveranciers
 • onderhoud van de juiste informatie in het BIM door de tijd heen
 • informatie voor de gebruiker
 • verhuurinformatie
 • verhuurplattegronden
 • grond voor financiële vastgoedwaardering
 • verwerken van alle wijzigingen en mutaties in het gebouw en omgeving
 • organiseren van beheer van tekeningen en bijbehorende archief
 • uitwerken van renovatieprojecten en bijbehorende scenario’s
 • calculatie en planning voor uitvoering van onderhoud en renovatie
 • gebruik van het BIM op tablets en andere netwerken

BIM meten met BIMCriteria
Elk team verdient punten voor het hoogst mogelijke BIM-gehalte, gegeven de uitgangspunten. Dit BIM gehalte werd getoetst op basis van de 13 dimensies die als BIMCriteria bekend werden gemaakt.

Dit betekent dus dat niet alleen ICT/BIM technische zaken worden beoordeeld, maar ook organisatorische zoals proces, samenwerking en creativiteit en de prestaties voor de opdrachtgever. Het advies aan de teams wass dan ook: "Lees de BIMCriteria goed door en maak een plan met je team hoe je de andere teams de loef kunt afsteken. Hoe verdienen we de meeste punten op de verschillende dimensies? Hoe verdelen we de taken over het team voor de dimensies? Wat is onze strategie?"

Elke dag presenteerde elk team haar voortgang aan de andere teams, de bezoekers en het Panel. Aansluitend gaf het Panel een tussentijdse beoordeling van de prestaties ten opzichte van de BIMCriteria en gaven ze tips voor verbetering.